cáp treo: Người dân hành hương về Yên Tử trong đêm