cáp treo: Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành
<