Cánh báo: Video camera ghi lại cảnh giáo viên đánh trẻ kinh hoàng trong lớp học