bom nhiệt hạch: [ẢNH] Sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt áp Nga sử dụng tại Syria