Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Nguyên Bộ trưởng: Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm trước Đảng và nhân dân