Bộ kế hoạch đầu tư: Phó thủ tướng chỉ đạo về hàng không Tre Việt