Bộ kế hoạch đầu tư: 'Lợi ích nhóm còn gây nhũng nhiễu doanh nghiệp'