bệnh viện Ấn Độ: Kinh dị cảnh lấy chân bị cắt bỏ của bệnh nhân làm... gối đầu