Bắt chó thả rông: Nghệ An lập đội 'bắt chó thả rông'