bão Talas: Điện lực thiệt hại hàng chục tỷ đồng sau bão số 2 Talas