Bão số 2: Chưa thuê bao nào bị khóa số do thiếu ảnh chân dung