Bão số 2: 9 nhóm đối tượng được tăng lương, phụ cấp từ 1/7