bản sao: Khi người ta đã quay lưng, bạn đừng hỏi vì sao... bởi tất cả đều vô nghĩa