bản sao: Cặp sao nguyện làm tri kỷ cả đời chứ nhất định không chịu đến với nhau