bài văn chữ xấu: Bài văn chữ xấu "hiểu chết liền": Giáo viên chấm điểm 4 lên tiếng