bài học cuộc sống: Những vụ tử tự đau xót tuổi teen: Hãy dạy con về thất bại, vấp ngã, xấu hổ