Án mạng: Cha chém chết con gái 2 tuổi ngay trên tay mẹ