SVĐ Mỹ Đình: FLC Thanh Hóa bị Bali Utd chia điểm tại Mỹ Đình