Sửa chữa điện: Phím bấm vật lý là bộ phận dễ hỏng nhất trên smartphone cũ