Sửa chữa điện: Thợ sửa điện thoại tống tiền nữ khách hàng bằng clip nóng