Sử dụng ma túy: Quán karaoke 'chứa' hơn 50 nam nữ bay lắc cùng ma túy