sơ tán khẩn cấp: Nổ căn cứ quân sự Nga, hơn 2.000 người sơ tán khẩn cấp