sơ tán khẩn cấp: Bờ Đông Mỹ sắp đón thêm bão ‘quái vật’, hơn 120.000 người phải sơ tán