sơ tán khẩn cấp: Biển Vũng Tàu xuất hiện sóng lớn 3m, sơ tán khẩn cấp gần 100.000 người