sơ tán khẩn cấp: Nhà cao tầng đổ nhào xuống sông Đà: Sơ tán dân khẩn cấp