Sinh viên xa nhà: Bộ trưởng Y tế: 'Bệnh viện nào nhà vệ sinh bẩn là giám đốc đó ở bẩn'