sập gỗ hơn 3 tỷ: Chiếc sập gỗ cẩm nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội