Sản xuất ma túy: Công xưởng ma túy đá chuyển vào khu tam giác vàng