Sản xuất ma túy: 9X cầm đầu đường dây sản xuất ma túy từ thuốc thú y