Sản phụ: Phiên xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh mở trên sân toà 1.000 m2