Samsung: Lộ nguyên mẫu smartphone gập đã bị hủy của Samsung