sai số: Thêm một số địa phương có nghi vấn điểm thi bất thường