rửa bát: Về nhà người yêu ăn giỗ, cô gái trẻ bị nói bóng gió không biết gì dù đã làm đủ việc, ăn xong cỗ còn phải một mình rửa hết 13 mâm bát