rửa bát: Trời lạnh, nếu rửa bát mà bỏ qua bước này thì sẽ rước bệnh cho cả gia đình