Ronaldo sang Juventus: Ibra: 'Ronaldo đừng coi sang Juventus là một thách thức'