Rodrigo Duterte: Nếu Tổng thống Duterte từ chức vì bệnh tình, ai sẽ kế nhiệm?