Robot khổng lồ: Video: Robot khổng lồ khoan hầm metro thứ hai ở Sài Gòn