rắn hổ mây 30kg: Video: Cặp rắn hổ mây 30 kg mỗi con đang được nuôi nhốt ở vùng Bảy Núi