Quyền sử dụng đất: Mang cả trụ sở cơ quan nhà nước đi cầm cố!