quốc lộ: Mưa không ngừng nghỉ, Quốc lộ 1 qua Quảng Nam gần như 'tê liệt'