Quận 1: IS thả con tin ở Syria để lấy tiền chuộc 27 triệu USD