quả na Lạng Sơn: Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn