pvc: Quy trình kỷ luật cao nhất với ông Đinh La Thăng thực hiện thế nào?