pvc: Vụ PVTEX: Dự án đắp chiếu, hàng chục tỷ ‘không cánh mà bay’