pvc: Thẩm phán xét xử vụ Đinh La Thăng: Hội đồng không có sức ép gì