Premier League: Sterling xuất sắc hay chỉ là 'vua xứ mù'?