Phùng Đình Thực: Vì sao ông Phùng Đình Thực bị tuyên 9 năm tù vẫn rời tòa một mình?