phụ huynh học sinh: Giờ vào lớp quá sớm, học trò đờ đẫn vì thiếu ngủ
<