phong trào Me too: Loạt nhà mốt lớn phải dời lịch vì phong trào 'Áo vàng' ở Paris