phơi lúa lấn chiếm lòng đường: Video: Mặt đường thành sân phơi thóc ở Hà Nội