phơi lúa dưới lòng đường: Video: Mặt đường thành sân phơi thóc ở Hà Nội