phổi lỗ rỗ như trùm nho: Bác sĩ kinh ngạc khi nhìn phổi trẻ vừa sinh ra đã lỗ chỗ như chùm nho