phân xác: Bắt cặp vợ chồng chặt xác ít nhất 20 người rồi đem bán