Phan Văn Anh Vũ: Đà Nẵng thu hồi dự án ven biển liên quan đến Vũ 'Nhôm'