Phản đối thu phí BOT: Lái xe tập trung phản đối trạm thu phí BOT Quốc lộ 5