phản đối: Pháp phản đối Trump can thiệp công việc nội bộ