Phạm Thừa Thừa: Phạm Băng Băng biến mất ở đâu gần hai tháng qua?