PGS TS Bùi Hiền: Video TS Đoàn Hương: 'Không thể để 1 đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếq Việt'