perez: Perez: 'Đã có Benzema, chẳng việc gì phải mua thêm trung phong'