ông Trương Quang Nghĩa: Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về nạn 'con ông cháu cha' ở Đà Nẵng