ông Trương Quang Nghĩa: Bí thư Đà Nẵng: 'Nhiều cán bộ đang sợ mạng xã hội'