Ông Nguyễn Xuân Anh: Ông Nguyễn Xuân Anh vẫn sinh hoạt Đảng bình thường ở địa phương