Ông Nguyễn Xuân Anh: Thành ủy Đà Nẵng thông tin chính thức về sức khỏe của ông Xuân Anh