ông Nguyễn Nho Trung: Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh