ông Nguyễn Nho Trung: Phó chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Thất thoát lớn từ đổi đất lấy hạ tầng